Definities
Casper Mak Art Creations: Casper Mak Art Creations, gevestigd te Schagen onder KvK nr. 54568412.
Klant: degene met wie Casper Mak Art Creations een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Casper Mak Art Creations en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Casper Mak Art Creations.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Casper Mak Art Creations zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte
staat vermeld.
Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Casper Mak Art Creations zich het recht voor de
offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant
hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Casper Mak Art Creations slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
Alle prijzen die Casper Mak Art Creations hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
of anders overeengekomen.
Alle prijzen die Casper Mak Art Creations hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Casper Mak Art Creations te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Casper Mak Art Creations niet kon
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding
geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Casper Mak Art Creations gerechtigd de wettelijke

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Casper Mak Art Creations gerechtigd de wettelijke
rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor
handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een
maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Casper Mak Art Creations.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Casper Mak Art Creations zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Casper Mak Art Creations op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Casper Mak Art Creations, dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Casper Mak Art Creations te betalen.
Recht van reclame
Zodra de klant in verzuim is, is Casper Mak Art Creations gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien
van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
Casper Mak Art Creations roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Casper Mak Art Creations, tenzij partijen hierover andere
afspraken maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@caspermak.com, indien gewenst met
behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Casper Mak Art Creations, www.caspermak.com, kan
worden gedownload.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Casper Mak Art Creations, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
Casper Mak Art Creations kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder
zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Casper Mak Art Creations heeft
voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Casper Mak Art Creations.
Casper Mak Art Creations is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg
van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Casper Mak Art Creations te
verrekenen met een vordering op Casper Mak Art Creations.
Eigendomsvoorbehoud
Casper Mak Art Creations blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al
zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Casper Mak Art Creations op grond van wat voor met Casper Mak Art
Creations gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Casper Mak Art Creations zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
Indien Casper Mak Art Creations een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
ontbonden en heeft Casper Mak Art Creations het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Casper Mak Art Creations, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Casper Mak Art Creations het recht
om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Casper Mak Art Creations kan tegenwerpen.
Levertijd
De door Casper Mak Art Creations opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Casper Mak Art Creations door
Casper Mak Art Creations schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Casper Mak Art Creations niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Casper Mak Art Creations niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Casper Mak Art Creations, bij gebreke
waarvan Casper Mak Art Creations niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Bewaring
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.
Montage/Installatie
Hoewel Casper Mak Art Creations zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te
voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
Garantie
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Casper Mak Art Creations tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
Casper Mak Art Creations geleverde producten en/of diensten.
Klachten
De klant dient een door Casper Mak Art Creations geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Casper Mak Art Creations daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen Casper Mak Art Creations uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Casper Mak Art
Creations in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Casper
Mak Art Creations gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Casper Mak Art Creations.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Casper Mak Art Creations ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Casper Mak Art Creations een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk

Als Casper Mak Art Creations een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Casper Mak Art Creations
verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Casper Mak Art Creations
Casper Mak Art Creations is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Casper Mak Art Creations aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade
die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Casper Mak Art Creations is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
Indien Casper Mak Art Creations aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Casper Mak Art Creations vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Casper Mak Art Creations toerekenbaar tekortschiet
in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis,
de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door Casper Mak Art Creations niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Casper Mak Art Creations in verzuim is.
Casper Mak Art Creations heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Casper Mak Art Creations
kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen
niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Casper Mak Art
Creations in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Casper Mak Art Creations kan
worden toegerekend in een van de wil van Casper Mak Art Creations onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming
van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming
van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Casper Mak Art Creations kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Casper Mak Art Creations 1 of meer verplichtingen naar de
klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Casper Mak Art Creations er weer aan kan
voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Casper Mak Art Creations is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het
als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
Casper Mak Art Creations is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Casper Mak Art Creations zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.
Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Casper Mak Art Creations.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Casper Mak Art Creations bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Casper Mak Art Creations is gevestigd / praktijk houdt / kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.
Opgesteld op 15 juni 2021.

Bronze Sculptures

Lily Jewels

Company